SPlus VPS 01

Chỉ từ
95,000 ₫
/ Tháng
 • vCPU 01
 • RAM 1GB
 • SSD RAID-10 20GB
 • IP Address 01
 • Network 100Mbps / 32Mbps
 • Bandwidth Unmetered
 • Sao lưu VPS Không

SPlus VPS 02

Chỉ từ
140,000 ₫
/ Tháng
 • vCPU 01
 • RAM 2GB
 • SSD RAID-10 20GB
 • IP Address 01
 • Network 100Mbps / 32Mbps
 • Bandwidth Unmetered
 • Sao lưu VPS Không

SPlus VPS 03

Chỉ từ
190,000 ₫
/ Tháng
 • vCPU 02
 • RAM 2GB
 • SSD RAID-10 30GB
 • IP Address 01
 • Network 100Mbps / 32Mbps
 • Bandwidth Unmetered
 • Sao lưu VPS Không

SPlus VPS 04

Chỉ từ
290,000 ₫
/ Tháng
 • vCPU 02
 • RAM 4GB
 • SSD RAID-10 50GB
 • IP Address 01
 • Network 100Mbps / 32Mbps
 • Bandwidth Unmetered
 • Sao lưu VPS Không

SPlus VPS 05

Chỉ từ
330,000 ₫
/ Tháng
 • vCPU 03
 • RAM 4GB
 • SSD RAID-10 50GB
 • IP Address 01
 • Network 100Mbps / 32Mbps
 • Bandwidth Unmetered
 • Sao lưu VPS Không

SPlus VPS 06

Chỉ từ
460,000 ₫
/ Tháng
 • vCPU 04
 • RAM 6GB
 • SSD RAID-10 60GB
 • IP Address 01
 • Network 100Mbps / 32Mbps
 • Bandwidth Unmetered
 • Sao lưu VPS Không

SPlus VPS 07

Chỉ từ
560,000 ₫
/ Tháng
 • vCPU 04
 • RAM 8GB
 • SSD RAID-10 80GB
 • IP Address 01
 • Network 100Mbps / 32Mbps
 • Bandwidth Unmetered
 • Sao lưu VPS Không

SPlus VPS 08

Chỉ từ
680,000 ₫
/ Tháng
 • vCPU 64
 • RAM 8GB
 • SSD RAID-10 120GB
 • IP Address 01
 • Network 100Mbps / 32Mbps
 • Bandwidth Unmetered
 • Sao lưu VPS Không

SPlus VPS 09

Chỉ từ
960,000 ₫
/ Tháng
 • vCPU 84
 • RAM 12GB
 • SSD RAID-10 160GB
 • IP Address 01
 • Network 100Mbps / 32Mbps
 • Bandwidth Unmetered
 • Sao lưu VPS Không